Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunţuri

Se anunță audieri publice

Se anunță audieri publice cu privire la aprobarea Regulamentului de functionare a zonei de recreere din Parcul Nistrean or. Vadul lui Voda.

Audierile publice vor avea loc la data de 04.08.2021  ora 15-00, în incinta Casei de Cultură or. Vadul lui Vodă.

PROIECT
Anexă nr. 1

la decizia Consiliului orașului Vadul lui Vodă

                                                 municipiul  Chișinău nr._____din_______________

 

Regulament de funcționare a zonei de recreere
din Parcul Nistrean orașul Vadul lui Vodă

 1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament este  elaborat  în scopul asigurării aplicării măsurilor de ordine sanitară pe teritoriul zonei de recreere din Parcului Nistrean a orașul Vadul lui Vodă și stabilirea interdicțiilor și cerințelor suplimentare persoanelor juridice și fizice care funcționează sau vizitează zona dată .

1.2. Dispoziţiile Regulamentului sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice din teritoriu, indiferent de forma de proprietate.

1.3. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, art. 14 a legii nr. 436-XVI/2006″ Privind administraţia publică locală”, Hotărîrea Guvernului nr. 737/2002 privind reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice.

1.4. zonă de recreere este teritoriul destinat satisfacerii necesităţilor de odihnă şi recreere ale vizitatorilor care cuprinde in sine spațiile verzi, plaja, construcţiile, utilajele şi dotările aferente.

1.5. zonă de recreere aferentă bazinelor acvatice – terenul aferent bazinului acvatic sau o porţiune a lui cu malul adiacent, folosit pentru odihna populaţiei;

1.6. pădure parc – spaţiu verde, rezultat din amenajarea pentru odihnă şi agrement a masivelor forestiere existente în raza de folosinţă a spaţiului comunal, care cuprinde adăposturi pentru vizitatori, terenuri de camping, terenuri de sport, amenajări nautice.

1.7. plajă – porţiune de teren acoperit cu nisip fin, de la baza unei faleze. Orice loc pe malul unei ape care se fac băi de soare;

1.8. Activități recreative și distractive – prestarea serviciilor de diverse atracții, jocuri, parcuri de distracții și recreative, terenuri pentru picnic,  etc.

 

 1. Executorii principali a măsurilor de salubrizare a teritoriului

2.1. Pe teritoriul Parcului Nistrean, ÎM “Spațiile Verzi  -Vadul lui Vodă” este responsabilă de:

– curăţarea parcului, plajei, zonelor publice de odihnă, gazoanelor din teritoriul Parcului Nistrean,  a străzilor,  cu excepţia celor adiacente edificiilor agenţilor economici (obiectivele comerciale, hoteluri, parcările etc.);

– evacuarea crengilor şi arborilor defrişaţi din teritoriul ;

– stropirea în timpul de vară a spaţiilor verzi, gazoanelor;

– efectuarea salubrizării manuale a părţii carosabile a drumurilor (0,5 m de la bordură) pe porţiunile alăturate parcului, cu excepţia drumurilor şi străzilor salubrizate mecanizat de călrc ÎM.RCL or.Vadul lui Vodă;

– curăţarea izvoarelor și   teritoriilor  din preajma lor;

– să exploateze şi să asigure reparaţia pavilioanelor la staţiile de aşteptare;

– stropirea arborilor cu soluţii chimice contra dăunătorilor;

– evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi, aflate în locurile de  staţionare a transportului public și din coșurile de gunoi de pe alei, faleză și plajă;

– transportarea deşeurilor menajere şi salubrizarea containerilor instalate în preajma agenților economici, indiferent de apartenenţa lor, în baza contractelor încheiate şi comenzilor achitate;

– exploatarea şi deservirea WC-lor publice, reparaţia şi schimbarea containerilor uzate;

– colectarea deşeurilor menajere împrăştiate în urma încărcării mecanizate, spălarea şi dezinfectarea containerelor de gunoi, terenurilor de acumulare a deşeurilor.

 

III. Regulele și cerințe de desfășurare a activității de comerț și aplicarea măsurilor de ordine sanitară de către agenți economici.

3.1. Activitatea de comerț pe teritoriul zonei de recreere a Parcului Nistrean se va desfășura în strictă conformitate cu Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în or. Vadul lui Vodă aprobat prin decizia consiliului or. Vadul lui Vodă nr. 4/18 din 30.08.2017 și a altor acte normative în vigoare.

3.1.1. Salubrizarea teritoriului și menținerea ordinii sanitare în zona de recreere a Parcului Nistrean se va efectua în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a Regulamentului cu privire la salubrizarea teritoriului și menținerea ordinii sanitare în orașul Vadul lui Vodă aprobat prin decizia Consiliului or.Vadul lui Vodă nr.4/8 din 22.07.2016 și a altor acte normative în vigoare.

3.2. Desfășurarea comerțului ambulant pe teritoriul Parcului Nistrean se efectuează  conform schemelor de aplasare aprobate prin decizia Consiliului or. Vadul lui Vodă, cu indicarea numărului și tipului unităților mobile stabilite pentru fiecare amplasament, tipurile de mărfuri și produse permise spre comercializare  în  sistemul  de comerț stradal.

3.3. Aprovizionarea cu mărfuri se va face în afara orelor de activitate a unității comerciale în scopul siguranței și liniștii turiștilor.

3.4. Toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate de comerț, indiferent de forma de proprietate sunt obligaţi să încheie contracte cu  ÎM ,,Spații Verzi,, sau cu agenți economici din domeniu, autorizați să funcționeze pe teritoriul or.Vadul lui Vodă, pentru evacuarea/transportarea deșeurilor.

3.5. Salubrizarea teritoriilor administrate de către persoanele fizice sau juridice şi terenurilor adiacente lor se efectuează pe contul mijloacelor proprii ale acestora.

3.6. Proprietarii construcțiilor sunt obligați să înregistreze bunurile imobile (construcții) în Registrul Bunurilor Imobile și să stabilească relațiile funciare pe teren.

3.7. Agenții economici care desfășoară activități de comerț și de prestări servicii au următoarele obligații:

1) să salubrizeze și întreţină curăţenia pe teren în raza lor de responsabilitate și a spațiilor în jurul unității comerciale, trotuare, spații verzi, inclusiv curățirea zăpezii de pe căile de acces;

2) să amenajeze și salubrizeze în mod decent terenurile administrate până la începutul sezonului estival ( 30. aprilie)

3) să asigure colectarea și depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea de comerț în locurile special amenajate, în funcţie de natura deşeurilor şi să achite taxa de salubrizare la timp;

4) să asigure repararea și întreținerea fațadei, și intrării în unitatea comercială în care se desfășoară activitatea, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;

5) să asigure amenajarea teritoriului cu conservarea spațiilor verzi existente pe teren;

6) să asigure respectarea regulilor sanitare și sanitar-veterinare în cadrul funcționări unității;

7) să asigure respectarea ordinii publice atât în interiorul unității, cât și pe teritoriul adiacent acesteia;

8) să asigure desfășurarea tuturor activităților de comerț în condiții civilizate, cu respectarea drepturilor consumatorilor.

3.8. Se interzice depozitarea deşeurilor industriale şi menajere în locurile neautorizate.

3.9. Se interzice arderea gunoiului și a frunzelor.

3.10. Se interzice parcarea, spălarea şi repararea transportului auto pe faleză, aleie, trotuare, gazon cu excepția locurilor autorizate.

3.11. Se interzice instalarea gardurilor, grătarilor, meselor, frigiderilor, tarabelor, gheretelor etc.  în afara liniei roșii a hotarelor terenului.

3.12. Se interzice comerţul în locurile neautorizate.

3.13. Se interzice instalarea panourilor publicitare, în lipsa autorizaţiei respective.

3.14. Se interzice construcția sau reparația construcțiilor în perioada sezonului estival ( 1 mai-1 octombrie).

 

 1. Reguli și cerințe față de persoanele care vizitează zona de recreere al Parcului Nistrean

4.1. Persoanele care vizitează zona de recreere a Parcului Nistrean au următoarele obligaţii:

1) Să nu deterioreze şi să nu distrugă bunurile din dotarea zonelor de agrement inclusiv și a spațiilor verzi;

2) Să păstreze ordinea şi liniştea într-un cadru civilizat, pentru menţinerea climatului de agrement şi odihnă;

3) Să depună resturile menajere sau de altă natură în locuri special amenajate în acest scop;

4) Să se abţină de la săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;

5) Se recomanda consumul moderat de bauturi alcoolice si evitarea prezentei in spatiile publice in stare avansata de ebrietate.

6) Să respecte regulile de igienă sanitară la utilizarea duşurilor / vestiarelor/ rîului şi a grupurilor sanitare din zona de agrement;

7) Să supravegheze copiii minori, mai ales în zona plajei și a terenurilor de joacă;

8) Este interzis accesul în zona de agrement fără echipament adecvat; sau orice forma de exhibitionism;

9) Posesorii de caini au obligatia de a-i tine in permanenta in lesa si in cazul animalelor de talie medie si mare de a le pune botnita. Orice eveniment neplacut, distrugere sau agresiune atrage raspunderea materiala, civila sau penala a proprietarului. Balneatia cainilor este interzisa.

10) Se interzice aruncarea gunoiului, noroiului, zăpezii şi altor deşeuri în fântânile pluviale şi  de comunicaţii;

11) Se interzice poluarea apei rîului, cu materiale de construcţii şi diferite deşeuri;

12) Se interzice depozitarea gunoiului sub tufari, copaci, pe gazoane şi florării, precum şi în receptoarele de apă pluvială şi in alte fîntîni ale reţelelor tehnice.

13) Se interzice parcarea, spălarea şi repararea transportului auto pe trotuare, faleză, plajă, malul rîului.

14) Se interzice focul deschis, arderea gunoiului și prepararea alimentelor in spatiile deschise, prepararea de alimente fiind permis numai in spatiile cu destinatie publica.

15) Accesul mopedelor, motoretelor, motocicletelor, şi ATV-urilor în zona pietonală și faleză este interzis;

16) Se interzice scăldatul în râu în stare de ebrietate sau pet timp de noapte/ploaie.

 

 1. Dispoziții finale

5.1. Agentul economic este direct răspunzător de funcţionarea unității comerciale și/sau de prestări servicii din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului, tulburarea liniștii și ordinii publice, legalitatea construcțiilor în care își desfășoară activitatea, precum și de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea, de eventualele prejudicii cauzate de funcţionarea lor proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează.

5.2. Persoanele care vizitează zona de recreere a Parcului Nistrean porta răspundere personală de viața și sănătatea sa și a familiei sale în cazul încălcărilor regulelor, cerințelor și restricțiilor din prezentul regulament.

5.3. Persoanele fizice sau juridice indiferent de forma de proprietate, care încalcă prevederile prezentului Regulament sunt trase la răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

 

 

Se anunță audieri publice

Se anunță audieri publice cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind schimbarea destinației terenului cu nr/c 3158208017 din teren agricol extravilan, în teren pentru dezvoltarea unei zone Social-Economice și terenul cu nr/c 3158208.003.

Audierile publice vor avea loc la data de 11.06.2021 ora 15-00, în incinta Casei de Cultură or. Vadul lui Vodă.

COMUNICAT INFORMATIV

COMUNICAT INFORMATIV 

Primăria or. Vadul lui Vodă anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”

pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul  or. Vadul lui Vodă

 

 

Nr.

d/o

Denumirea obiectului,

dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal

Suprafata m.p. Preţul iniţial (lei)/anual Perioada  Conditii speciale
1. amplasarea gheretei

str. Balneara

regiunea statiei de oprire Sanatoriul Bucuria

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
2. amplasarea gheretei

str. Balneara

regiunea statiei de oprire de lîngă izvor

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
3 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea statiei de oprire de lîngă Biroul de informatii

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
4 amplasarea gheretei

regiunea statiei de oprire terminus

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
5 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea cafenelei”Kebab

12 15000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
6 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea cafenelei”Kebab

12 15000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
7 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea cafenelei”Kebab

12 15000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
8 amplasarea gheretei

str. Plajei

regiunea cafenelei”Rio”

12 20000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
9 amplasarea gheretei

str. Plajei

regiunea cafenelei”Milion”

12 20000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
10 amplasarea depozitului

str. Plajei

regiunea cafenelei”Milion”

24 20000 5 ani inchirierea inventarului sportiv
11 amplasarea gheretei

str. Plajei

regiunea statiei de salvare

12 20000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata

 

 

 

12 amplasarea gheretei

str. Stejarilor

regiunea bazei de odihna ”Trandafir”

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata

 

 

 

13 teren pentru amplasarea gheretei

str. Stefan cel Mare

vis-a-vis magazin ”Linella”

8 20000 5 ani vinzarea ceai/cafea/bauturi racoritoare/cofetarie

 

 

 

14 teren pentru amplasarea gheretei

str. Stefan cel Mare

regiunea statiei de oprire (centru)

12 20000 5 ani vinzarea produselor din carne

 

 

 

Dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul  or. Vadul lui Vodă se expune la licitație în corespundere cu prevederile Legii nr.121 din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr.436 /2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. nr.435 /2006, privind descentralizarea administrativă, Decizia consiliului or. Vadul lui Vodă nr. 1/42 din 19.02.2021;  conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 / 2009. 

La licitaţii pot participa:

 1. a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
 2. b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi în conformitate cu legea;
 3. c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b).

Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 04 mai 2021, ora 16.00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”.

La cerere se vor anexa:

 • persoanele juridice autohtone – copia certificatului înregistrării de stat, copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor şi copia statutului persoanei juridice a Republicii Moldova, autentificate de conducător;
 • persoanele juridice străine prezintă copia certificatului de înregistrare, eliberat de organul împuternicit şi copia statutului, autentificate în modul stabilit de lege;
 • persoana fizică prezintă copia buletinului de identitate şi a anexei la el;
 • în cazul participării prin reprezentanţi, procura eliberată în ordinea stabilită de lege;
 • documentul de plată privind achitarea acontului în mărime de 10% de la preţul iniţial de vânzare al bunului expus la licitaţie.

Contul de decontare: beneficiar Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat, MF – TT Chișinău Bugetul municipiului; cod fiscal 1006601000037, cont bancar – 226614, TREZ MD 2x; banca beneficiarului – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat; codul IBAN – MD32TRGDAK14221101410000.

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru arenda funciara.

În cazul, în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, acontul se va achita pentru fiecare bun în parte. Acontul câştigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului arendat.

Pentru participare la licitaţii, persoanele juridice şi cetăţenii străini achită taxa de participare în mărime de 1200 lei, persoanele fizice din Republica Moldova – 600 lei  la contul de decontare indicat mai sus.

Participantul care a adjudecat bunul este obligat să semneze procesul verbal al rezultatelor licitaţiei, să achite preţul bunului şi să semneze contractul de arendă /superficie.

Participantul care a adjudecat bunul, dar a refuzat să semneze procesul – verbal privind rezultatele licitării, este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţiile privind bunul dat. În acest caz, acontul depus nu se restituie.

Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei, arendașul/superficiar achită preţul bunului adjudecat.

În caz de neachitare în termenul stabilit, vânzătorul are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei prin emiterea unui ordin. În asemenea caz, acontul depus nu se restituie.

Pe parcursul a 7 zile după achitarea bunului adjudecat  părţile încheie contractul de arenda /superficie.

Participanţii sunt în drept să participe personal sau prin reprezentanţii lor, mandataţi în modul stabilit; să ia act de documentele privind bunurile expuse la licitaţie, la necesitate, să examineze la faţa locului, bunul expus la licitaţie.

Informaţii suplimentare referitor la modul de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la arenda /superficie și de desfăşurare a licitaţiei pot fi solicitate la Primăria or. Vadul lui Vodă, tel/fax +373(22) 416382; 068957610.

Licitaţia se va desfăşura la 05 mai 2021, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Mateevici nr. 5  (în incinta Casa de Cultura).

Cu privire la orele de audiență

Stimați orășeni!
Vă aducem la cunoștință că în legătură cu starea de urgență declarată pe terotoriul Republicii Moldova, Primăria orașului Vadul lui Vodă activează în regim special.
Audiența cetățenilor are loc în orele de primire cu telefonarea prealabilă a specialiștilor în domeniu.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Orele de primire sunt:
Luni – 13:00 – 17:00;
Vineri – 08:00 – 12:00;
Specialiştii pot fi contactaţi la următoarele nr de telefoane:
Anticamera/Secretarul Consiliului: 022 – 416 – 382; 068957610;
Perceptor fiscal: 022 – 416 – 283;
Contabilitatea: 022 – 417 – 233; 076776600;
Jurist: 022 – 417 – 274; 076776606;
Inginer cadastral: 022 – 417 – 274; 076776605:
Arhitect: 022 – 416 – 265; 076776601;
Asistent social: 022 – 417 – 275: 076776603;
Relaţii cu publicul: 022 – 417 – 273; 076776602;

Funcții vacante IET Nr. 190

📌📌📌ANUNȚ!📌📌📌
IET Nr. 190 gradinița ”Ghiocel” din or. Vadul lui Vodă angajează:
– măturător (bărbat);
– logoped;
– educator (cu studii în domeniu);
Prioritate au locuitorii orașului. Telefon de contact: ☎ 022-417-295;

Anunț de convocare în ședință

Cu privire la convocarea Consiliului or. Vadul lui Vodă, în şedinţă ordinară.

Se convoacă Consiliul orașului Vadul lui Vodă în şedinţă ordinară la 04 decembrie 2020, orele 1500  în sala de ședință a Primăriei or. Vadul lui Vodă.