Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunţuri

Se anunță audieri publice

Se anunță audieri publice cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind schimbarea destinației terenului cu nr/c 3158208017 din teren agricol extravilan, în teren pentru dezvoltarea unei zone Social-Economice și terenul cu nr/c 3158208.003.

Audierile publice vor avea loc la data de 11.06.2021 ora 15-00, în incinta Casei de Cultură or. Vadul lui Vodă.

COMUNICAT INFORMATIV

COMUNICAT INFORMATIV 

Primăria or. Vadul lui Vodă anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”

pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul  or. Vadul lui Vodă

 

 

Nr.

d/o

Denumirea obiectului,

dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal

Suprafata m.p. Preţul iniţial (lei)/anual Perioada  Conditii speciale
1. amplasarea gheretei

str. Balneara

regiunea statiei de oprire Sanatoriul Bucuria

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
2. amplasarea gheretei

str. Balneara

regiunea statiei de oprire de lîngă izvor

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
3 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea statiei de oprire de lîngă Biroul de informatii

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
4 amplasarea gheretei

regiunea statiei de oprire terminus

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
5 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea cafenelei”Kebab

12 15000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
6 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea cafenelei”Kebab

12 15000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
7 amplasarea gheretei

str. Turistului

regiunea cafenelei”Kebab

12 15000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
8 amplasarea gheretei

str. Plajei

regiunea cafenelei”Rio”

12 20000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
9 amplasarea gheretei

str. Plajei

regiunea cafenelei”Milion”

12 20000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata
10 amplasarea depozitului

str. Plajei

regiunea cafenelei”Milion”

24 20000 5 ani inchirierea inventarului sportiv
11 amplasarea gheretei

str. Plajei

regiunea statiei de salvare

12 20000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata

 

 

 

12 amplasarea gheretei

str. Stejarilor

regiunea bazei de odihna ”Trandafir”

12 10000 5 ani vinzarea bauturilor racoritoare/înghetata

 

 

 

13 teren pentru amplasarea gheretei

str. Stefan cel Mare

vis-a-vis magazin ”Linella”

8 20000 5 ani vinzarea ceai/cafea/bauturi racoritoare/cofetarie

 

 

 

14 teren pentru amplasarea gheretei

str. Stefan cel Mare

regiunea statiei de oprire (centru)

12 20000 5 ani vinzarea produselor din carne

 

 

 

Dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul  or. Vadul lui Vodă se expune la licitație în corespundere cu prevederile Legii nr.121 din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr.436 /2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. nr.435 /2006, privind descentralizarea administrativă, Decizia consiliului or. Vadul lui Vodă nr. 1/42 din 19.02.2021;  conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136 / 2009. 

La licitaţii pot participa:

  1. a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
  2. b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi în conformitate cu legea;
  3. c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b).

Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 04 mai 2021, ora 16.00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”.

La cerere se vor anexa:

  • persoanele juridice autohtone – copia certificatului înregistrării de stat, copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor şi copia statutului persoanei juridice a Republicii Moldova, autentificate de conducător;
  • persoanele juridice străine prezintă copia certificatului de înregistrare, eliberat de organul împuternicit şi copia statutului, autentificate în modul stabilit de lege;
  • persoana fizică prezintă copia buletinului de identitate şi a anexei la el;
  • în cazul participării prin reprezentanţi, procura eliberată în ordinea stabilită de lege;
  • documentul de plată privind achitarea acontului în mărime de 10% de la preţul iniţial de vânzare al bunului expus la licitaţie.

Contul de decontare: beneficiar Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat, MF – TT Chișinău Bugetul municipiului; cod fiscal 1006601000037, cont bancar – 226614, TREZ MD 2x; banca beneficiarului – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat; codul IBAN – MD32TRGDAK14221101410000.

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru arenda funciara.

În cazul, în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor bunuri, acontul se va achita pentru fiecare bun în parte. Acontul câştigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului arendat.

Pentru participare la licitaţii, persoanele juridice şi cetăţenii străini achită taxa de participare în mărime de 1200 lei, persoanele fizice din Republica Moldova – 600 lei  la contul de decontare indicat mai sus.

Participantul care a adjudecat bunul este obligat să semneze procesul verbal al rezultatelor licitaţiei, să achite preţul bunului şi să semneze contractul de arendă /superficie.

Participantul care a adjudecat bunul, dar a refuzat să semneze procesul – verbal privind rezultatele licitării, este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţiile privind bunul dat. În acest caz, acontul depus nu se restituie.

Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei, arendașul/superficiar achită preţul bunului adjudecat.

În caz de neachitare în termenul stabilit, vânzătorul are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei prin emiterea unui ordin. În asemenea caz, acontul depus nu se restituie.

Pe parcursul a 7 zile după achitarea bunului adjudecat  părţile încheie contractul de arenda /superficie.

Participanţii sunt în drept să participe personal sau prin reprezentanţii lor, mandataţi în modul stabilit; să ia act de documentele privind bunurile expuse la licitaţie, la necesitate, să examineze la faţa locului, bunul expus la licitaţie.

Informaţii suplimentare referitor la modul de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la arenda /superficie și de desfăşurare a licitaţiei pot fi solicitate la Primăria or. Vadul lui Vodă, tel/fax +373(22) 416382; 068957610.

Licitaţia se va desfăşura la 05 mai 2021, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Mateevici nr. 5  (în incinta Casa de Cultura).

Cu privire la orele de audiență

Stimați orășeni!
Vă aducem la cunoștință că în legătură cu starea de urgență declarată pe terotoriul Republicii Moldova, Primăria orașului Vadul lui Vodă activează în regim special.
Audiența cetățenilor are loc în orele de primire cu telefonarea prealabilă a specialiștilor în domeniu.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Orele de primire sunt:
Luni – 13:00 – 17:00;
Vineri – 08:00 – 12:00;
Specialiştii pot fi contactaţi la următoarele nr de telefoane:
Anticamera/Secretarul Consiliului: 022 – 416 – 382; 068957610;
Perceptor fiscal: 022 – 416 – 283;
Contabilitatea: 022 – 417 – 233; 076776600;
Jurist: 022 – 417 – 274; 076776606;
Inginer cadastral: 022 – 417 – 274; 076776605:
Arhitect: 022 – 416 – 265; 076776601;
Asistent social: 022 – 417 – 275: 076776603;
Relaţii cu publicul: 022 – 417 – 273; 076776602;

Funcții vacante IET Nr. 190

📌📌📌ANUNȚ!📌📌📌
IET Nr. 190 gradinița ”Ghiocel” din or. Vadul lui Vodă angajează:
– măturător (bărbat);
– logoped;
– educator (cu studii în domeniu);
Prioritate au locuitorii orașului. Telefon de contact: ☎ 022-417-295;

Anunț de convocare în ședință

Cu privire la convocarea Consiliului or. Vadul lui Vodă, în şedinţă ordinară.

Se convoacă Consiliul orașului Vadul lui Vodă în şedinţă ordinară la 04 decembrie 2020, orele 1500  în sala de ședință a Primăriei or. Vadul lui Vodă.

Anunț de convocare în şedinţă

Cu privire la convocarea Consiliului or. Vadul lui Vodă, în şedinţă ordinară.

Se convoacă Consiliul orașului Vadul lui Vodă în şedinţă ordinară la 18 noiembrie 2020, orele 1000  în sala de ședință a Primăriei or. Vadul lui Vodă.

Buget și taxe locale 2021

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectului de decizie
cu privire la aprobarea bugetului local Vadul lui Vodă

pentru a. 2021 în prima lectură

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în scopul aprobării bugetului local pentru anul 2021, în conformitate cu legislația în vigoare  Primăria or. Vadul lui Vodă municipiul Chisinau  anunță inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local Vadul lui Vodă pentru anul 2021 în prima lectură”. Audierile publice pentru elaborarea şi aprobarea bugetului local Vadul lui Vodă pentru anul 2021 se vor desfăşura la data de 13.11.2020, ora 14:00 în sala Casei de Cultură (adresa or. Vadul lui Vodă str. Mateevici nr. 5.)   Solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate până la data de 13.11.2020  în anticamera primăriei , inclusiv, prin poștă, la adresa: str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 60, orașul Vadul lui Vodă și/sau electronic, la adresa de e-mail: aplvadulluivoda@gmail.com .

Informații la telefonul: 022416382.

Decizie_proiect_ buget_21.lectura1
proiect_taxe1